Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

společnosti REPRESS, spol. s r.o., IČ: 469 69 951, DIČ: CZ46969951, se sídlem Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín, CZ společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7144 /dále také jen jako „Dodavatel“/.

Zákazník/kupující je v těchto VOP /dále také jen jako „Odběratel“/.

Platnost podmínek 

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami /dále také jen jako „VOP“/ dodavatel a odběratel upravují svá vzájemná práva a povinnosti z jednotlivých obchodních případů na prodej zboží, poskytnutí služeb či provedení díla (dále ve VOP je prodej zboží, poskytnutí služeb či provedení díla ve zkratce souhrnně označen také jen jako „dodání Zboží“), nejsou-li mezi smluvními stranami v písemné smlouvě výslovně upraveny jinak. Tyto VOP se vztahují i na smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu dodavatele. Internetový obchod je dodavatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.copy-color.cz /dále také jen jako „webová stránka“/, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky /dále také jen jako „webové rozhraní obchodu“/.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. dubna 2024. 

Úvodní ustanovení

Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy nebo objednávky, ke které byly připojeny. 

Smlouvou se pro účely těchto VOP rozumí písemná objednávka odběratele, potvrzená dodavatelem. Dodavatel je oprávněn potvrdit objednávku písemně, elektronickou poštou nebo telefonicky.

Tyto VOP nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání stran ohledně jednotlivého obchodního případu s výjimkou smlouvy samotné. 

Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách www.repress.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce odběratelem.

Tyto VOP jsou odběrateli dostatečným způsobem zpřístupněny ještě před vlastním uskutečněním dodání zboží a má možnost se s nimi podrobně seznámit. 

Odběratel je v postavení spotřebitele nebo podnikatele. 

Spotřebitelem se pro účely těchto VOP rozumí fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské aktivity nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírá s dodavatelem smlouvou /dále také jen jako „spotřebitel“/. 

Podnikatelem se pro účely těchto VOP rozumí fyzická nebo právnická osoba, která vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a v rámci těchto činností uzavírá smlouvu s dodavatelem /dále také jen jako „podnikatel“/. Pro účely těchto VOP se za podnikatele považuje i orgán státní správy nebo samosprávy.

Tyto VOP se přiměřeně použijí také na uzavírání smluv na zakázkovou výrobu dodavatele realizovaných mezi dodavatelem a odběratelem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Znění těchto VOP může dodavatel kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé ze smluv uzavřených před účinností nových VOP.

Uzavírání kupních smluv/objednávek a jejich plnění

Internetový obchod

Internetový obchod obsahuje nabídku Zboží, které dodavatel nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního Zboží je též označení Zboží a popis jeho vlastností, údaj o konečné ceně v české měně včetně všech daní a poplatků, skladové dostupnosti, nákladech na dodání Zboží a informace o způsobu použití, je-li to s ohledem na charakter Zboží potřebné.

Na základě registrace odběratele provedené na webové stránce může odběratel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může odběratel provádět objednávání zboží /dále také jen jako „uživatelský účet“/. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může odběratel provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je odběratel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je odběratel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené odběratelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou dodavatelem považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. odběratel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Odběratel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy odběratel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy odběratel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Odběratel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Odběratel vloží vybrané Zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do virtuálního košíku. Po přihlášení odběratele, po zaregistrování se pomocí platných přístupových údajů, případně po vyplnění identifikačních údajů v případě nákupu bez registrace, je odběratel vyzván ke zvolení způsobu dodání Zboží a způsobu platby za Zboží. Je-li kterákoli tato služba zpoplatněna, odběratel je automaticky informován o ceně této služby a o konečné ceně nákupu.

Odběrateli je před odesláním (potvrzením) objednávky /dále také jen jako „Objednávka“/ kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil. Odesláním (potvrzením) Objednávky odběratel akceptuje nabídku Zboží vloženého do košíku a nabízených služeb, souhlasí s těmito VOP a činí neodvolatelnou nabídku dodavateli na uzavření Kupní smlouvy.

Dodavatel po doručení Objednávky odběrateli potvrdí její doručení elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty odběratele uvedenou v uživatelském účtu při registraci jeho uživatelského účtu nebo v Objednávce /dále také jen jako „elektronická adresa kupujícího“/, v pracovní dny zpravidla do 24 hodin po doručení Objednávky.

Kupní smlouva je mezi dodavatelem a odběratelem uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) Objednávky dodavatelem odběrateli. Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud Objednávka odběratele není dodavatelem přijata nebo je přijata s výhradou. Odběratel bere na vědomí, že dodavatel není mj. povinen uzavřít Kupní smlouvu s odběratelem v případě, kdy jde o osobu, která podstatným způsobem nebo opakovaně porušovala dříve uzavřené Kupní smlouvy či VOP anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči dodavateli.

Veškerá prezentace Zboží umístěná v Internetovém obchodě je informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Dodavatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané Zboží odběrateli nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje především o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodané a trvale nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit odběrateli finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy, resp. Objednávky.

Odesláním (potvrzením) Objednávky odběratel souhlasí s těmito VOP a prohlašuje, že měl možnost se s těmito VOP seznámit před jejím uzavřením. Tyto VOP jsou odběrateli kdykoliv dostupné na adrese www.repress.cz a odběratel je zároveň musí odsouhlasit před potvrzením Objednávky.

Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí odběratel sám.

Zakázková výroba

U zakázkové výroby odběratel na základě své poptávky obdrží od dodavatele cenovou nabídku a na základě odsouhlasení ceny a dodacích podmínek předá dodavateli písemnou Objednávku, ke které se tento vyjádří či ji potvrdí. Potvrzením Objednávky ze strany dodavatele odběrateli vzniká Kupní smlouva. 

Realizaci Objednávky mohou předcházet korektury a odsouhlasení dat pro tisk, popř. zhotovení vzorků a štočků, dle dohody obou stran.

Pokud se jedná o personalizaci dat, realizaci předchází datová korektura a její odsouhlasení.

Cena zboží a platební podmínky

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Cena Zboží je platná v okamžiku uveřejnění nabídky dodavatelem v Internetovém obchodě. Platby za dodání Zboží, ostatní služby a případné další poplatky podle těchto VOP nejsou zahrnuty v ceně Zboží, ale jsou účtovány samostatně a celková konečná cena včetně všech daní a poplatků, kterou je odběratel povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o tyto služby, resp. poplatky, navyšuje, o čemž je odběratel před odesláním (potvrzením) Objednávky informován.

Pokud se dodavatel a odběratel nedohodnou jinak a Internetový obchod umožňuje zvolit některý z níže uvedených způsobů platby, je odběratel oprávněn zvolit si příslušný způsob platby a uhradit dohodnutou cenu za Zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to následujícími způsoby:

 • na dobírku, tj. v hotovosti při doručení přepravní službou vybranou odběratelem;
 • bezhotovostním převodem před dodáním Zboží na účet dodavatele vedený u Komerční banky, a.s., č.: 40303671/0100.
 • po dohodě lze v konkrétním případě sjednat po třech platbách na dobírku, resp. po třech bezhotovostních platbách před dodáním Zboží bezhotovostně, možnost hrazení na základě faktury se splatností 14 dnů po vystavení. O konečném schválení tohoto způsobu platby rozhoduje dodavatel.

V případě platby na dobírku je kupní cena za Zboží splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření Kupní smlouvy, pokud nestanoví daňový doklad lhůtu delší. 

Dodavatel je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží odběrateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

V případě bezhotovostní platby je odběratel povinen při uhrazení kupní ceny za objednané Zboží uvést variabilní symbol platby oznámený mu dodavatelem na vystaveném platebním dokladu (faktuře) – variabilním symbolem bude číslo faktury; závazek odběratele uhradit kupní cenu nebo zálohu je splněný okamžikem připsání kupní ceny na účet dodavatele.

Případné slevy z kupní ceny poskytnuté dodavatelem odběrateli nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví dodavatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy odběrateli daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví dodavatel odběrateli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu odběratele.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

Za poštovné a balné jsou účtovány poplatky podle platného ceníku doručovatele. Pokud v Internetovém obchodě není uvedeno jinak, platí následující poplatky:

 • nad 10.000 Kč bez DPH hradí náklady na dopravu v ČR Prodávající,
 • od 7.000 Kč –  9.999 Kč bez DPH hradí náklady na dopravu Kupující (paleta á 700 Kč bez DPH),
 • od 5.000 Kč –  6.999 Kč bez DPH hradí náklady na dopravu Kupující (paleta á 800 Kč bez DPH),
 • od 3.000 Kč –  4.999 Kč bez DPH hradí náklady na dopravu Kupující (balík PPL á 200 Kč bez DPH).*

Cena dopravy je blíže specifikována na této podstránce.

*(dle podmínek přepravce je maximální váha balíku stanovena na 31,5 kg a maximální rozměr balíku je stanoven na 120x60x60 cm, a zároveň součet obvodu a délky nesmí přesáhnout 360 cm).

Minimální hodnota objednávky je 3.000 Kč bez DPH. Při velkoobchodní Objednávce v hodnotě nad 10.000 Kč bez DPH není Kupujícímu účtováno poštovné a balné, není-li dále uvedeno jinak.

 U zakázkové výroby je Kupujícímu účtováno poštovné a balné následovně:

 • při objednávce v hodnotě nad 10.000 Kč bez DPH – zdarma po celé ČR,
 • při objednávce v hodnotě od 7.000 Kč bez DPH do 9.999 Kč bez DPH – 700 Kč/paleta,
 • při objednávce v hodnotě od 5.000 Kč bez DPH do 6.999 Kč bez DPH – 800 Kč/paleta,
 • při objednávce v hodnotě od 3.000 Kč bez DPH do 4.999 Kč bez DPH – 200 Kč/balík/PPL*

*(dle podmínek přepravce je maximální váha balíku stanovena na 31,5 kg a maximální rozměr balíku je stanoven na 120x60x60 cm, a zároveň součet obvodu a délky nesmí přesáhnout 360 cm).

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího plným uhrazením kupní ceny.

Dodací podmínky

Internetový obchod

Zboží je skladem, pokud není v Internetovém obchodě uvedeno jinak. Zboží, které je skladem, je dodavatelem expedováno odběrateli v pracovní den zpravidla do 48 hodin, popř. druhý den poté, co dojde k připsání kupní ceny na účet dodavatele, je-li kupní cena hrazena bezhotovostně předem. To se netýká personalizovaných tiskovin (s dotiskem). O případném zpoždění dodávky nad 5 pracovních dnů bude odběratel vždy informován.

Odběratel je povinen objednané Zboží převzít a při převzetí Zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Není-li možné Zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak odběratel povinen učinit nejpozději do 2 pracovních dnů poté a oznámit zjištěné vady dodavateli.

Zásilky, které se dodavateli vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány odběrateli znovu jen na jeho vyžádání a odběratel je vždy povinen zaplatit dodavateli poštovné za opětovné odeslání. Odběratel je v každém případě povinen uhradit dodavateli alespoň náklady na poštovné a balné.

O odeslání Zboží na místo určené odběratelem /dále také jen jako „Místo plnění“/ bude dodavatel emailem informovat odběratele při expedici Zboží ze skladu dodavatele. Doručení Zboží vykoná příslušný dopravce dodavatele. V případě, že odběratel Zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně odběratele doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je Zboží vráceno zpět dodavateli. Zboží není doručováno mimo území České republiky, pokud není v individuálním případě dohodnuto jinak.

Zakázková výroba

U zakázkové výroby je Zboží ve většině případů expedováno na Místo plnění určené Kupní smlouvou, pokud se dodavatel a odběratel nedohodnou na dodání na sklad dodavatele. V případě dodání na Místo plnění je Zboží předáno příslušnému dopravci, který zajišťuje dopravu pro dodavatele.

Dokladem o převzetí zásilky je podepsaný dodací list.

Pokud jsou přepravní obaly vratné (např. palety), je tato skutečnost uvedená na dodacím listě a odběratel je povinen je vrátit do dvou měsíců. Pokud tak neučiní, má dodavatel právo je vyfakturovat odběrateli za dvojnásobek pořizovací ceny.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Dodavatel odpovídá odběrateli, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá odběrateli, že v době, kdy odběratel Zboží převzal:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodné k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,
 • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci,
 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Nemá-li Zboží výše uvedené vlastnosti, může odběratel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může odběratel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má odběratel právo na bezplatné odstranění vady. 

Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má odběratel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má odběratel i právo od smlouvy odstoupit. 

Neodstoupí-li odběratel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. 

Odběratel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu dodavatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy odběrateli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě že vadu vytkl oprávněně.

Dodavatel má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. 

Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, dodavatel zabezpečí, že budou odběrateli poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací dodavatel zabezpečí, že budou odběrateli poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle tohoto čl. VOP, a že bude na jejich dostupnost upozorněn

 • po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
 • po dobu, po kterou to odběratel může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.

Ustanovení tohoto čl. VOP neplatí v případě, že dodavatel odběratele před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a odběratel s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

Neprovedl-li odběratel aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že odběratel nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle tohoto čl. VOP, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

Odběratel – spotřebitel je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvou let od převzetí. 

Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se dodavatel zavazuje, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. 

Vytkl-li odběratel dodavateli vadu Zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou odběratel nemůže vadné Zboží užívat. Toto ustanovení se nepoužije u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí odběratelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží. Právo z vadného plnění odběrateli nenáleží, pokud odběratel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud odběratel vadu sám způsobil.

Práva z odpovědnosti za vady Zboží se uplatňují u dodavatele. Je-li však v potvrzení vydaném dodavatelem ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě dodavatele nebo v místě pro odběratele bližším, uplatní odběratel právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je dodavatel povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle dodavatele. 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a odběratel o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je odběratel požadoval.

Po marném uplynutí lhůty 30 dnů, dle předchozího odstavce, může odběratel od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

Dodavatel je povinen odběrateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy odběratel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace odběratel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené dodavatelem k provedení opravy.

Práva z odpovědnosti za vady Zboží může odběratel konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín, telefonicky na čísle (+420) 518 341 700, (+420) 777 341 300, či elektronickou poštou na adrese repress@repress.cz.

Odběratel sdělí dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže odběratel změnit bez souhlasu dodavatele; to neplatí, žádal-li odběratel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Kdo má právo podle § 1923 Občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud dodavatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Podmínky zpracování osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Svou informační povinnost vůči odběrateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) /dále také jen jako „nařízení GDPR“/ související se zpracováním osobních údajů odběratele pro účely plnění Kupní smlouvy, pro účely jednání o Kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností dodavatele plní dodavatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Odběratel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu či na telefonní číslo odběratele.

Odběratel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky dodavatele z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač odběratele, může odběratel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Odstoupení od smlouvy u Internetového obchodu

Odběratel – spotřebitel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet převzetím Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za účinné také tehdy, je-li odstoupení poslední den lhůty odesláno dodavateli na adresu dodavatele – Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín, nebo elektronicky na adresu: repress@repress.cz. V případě odstoupení odběratele – spotřebitele od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může odběratel využit vzorový formulář poskytovaný dodavatelem, jenž tvoří přílohu těchto VOP.

Odstoupí-li odběratel – spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel. Odběratel – spotřebitel prokáže původ Zboží přiložením dokladu o koupi anebo záručního listu (pokud je ke Zboží dodávaný) nebo jiným způsobem, který prokazuje uzavření Kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením Zboží nese odběratel – spotřebitel, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li odběratel – spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky odběrateli – spotřebiteli dříve, než mu odběratel – spotřebitel Zboží předá nebo prokáže, že Zboží dodavateli odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku odběratele na vrácení kupní ceny.

Jestliže však odběratel – spotřebitel zvolil při objednání Zboží jiný než nejlevnější způsob dodání, který dodavatel na svém Internetovém obchodu nabízí, vrátí dodavatel odběrateli – spotřebiteli náklady na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

Zboží je odběratel – spotřebitel povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození Zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se Zbožím. Odběratel – spotřebitel odpovídá dodavateli za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odběratel – spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případě takového Zboží, které bylo upraveno podle přání odběratele – spotřebitele nebo pro jeho osobu; Zboží, které podléhá rychlé zkáze; Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; Zboží v uzavřeném obalu, které odběratel – spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

V případech, kdy má odběratel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je dodavatel také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí Zboží odběratelem. V takovém případě vrátí dodavatel odběrateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený odběratelem.

Je-li společně se zbožím poskytnut odběrateli dárek, je darovací smlouva mezi dodavatelem a odběratelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy odběratelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a odběratel je povinen spolu se zbožím dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.

V případě, že odběratel není spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, neuplatní se ustanovení tohoto článku VOP.

Doručování

Pokud nebude dohodnuto jinak, všechna korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručována písemně, elektronickou poštou nebo osobně.

Za doručovací adresu Prodávajícího se rozumí Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín, CZ či elektronická adresa repress@repress.cz.

Závěrečná ustanovení

Všechny právní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou nebo těmito VOP se řídí Občanských zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Kupní smlouva včetně VOP je uchovávána dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.

Dodavatel není ve vztahu k odběrateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na Internetovém obchodě uvedené, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví třetích osob. Názvy a označení Zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Dodavatel má právo ponechat si několik kusů Zboží (zde myšleno především polygrafické produkty, jako jsou knihy apod., na kterých se výrobně podílel) a toto použít k referencím pro další zákazníky, nebo k propagačním účelům jako např. při prezentaci své práce na výstavách a veletrzích. Dále má dodavatel právo zveřejnit fotografie Zboží (či jeho části) na svých webových stránkách, sociálních sítích, v katalozích, zachytit Zboží na fotografiích a filmech z výroby. Za tímto účelem odběratel prohlašuje, že pokud by Zboží (či jeho části) bylo předmětem autorskoprávní ochrany (či obdobné ochrany práv k duševnímu vlastnictví), má od autora příslušného autorského díla veškerá potřebná oprávnění k tomu, aby Prodávající mohl realizovat svoje práva sjednaná v tomto bodu.

Vyřizování stížností odběratele – spotřebitele zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy repress@repress.cz. Informaci o vyřízení stížnosti odběratele – spotřebitele zašle dodavatel na elektronickou adresu odběratele.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi dodavatelem a odběratelem z Kupní smlouvy.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není odběratel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Dodavatel je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Odběratel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Dne 1. 4. 2024
REPRESS, spol. s r.o., IČ: 469 69 951

Podmínky ochrany osobních údajů

Aktuální znění podmínek ochrany osobních údajů se věnuje tato podstránka

Reklamační řád

Aktualizovaným podmínkám týkající se reklamačního řádu a podmínek se věnuje tato podstránka

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie.Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. 

Děkujeme.

Analytické cookies

Díky nim máme přehled o využití webu a můžeme ho pro vás vylepšovat.

Personalizační cookies

Umožní nám blíže upravovat obsah webu tak, aby jednotlivé stránky více odpodívaly Vašim potřebám a chutím.

Marketingové cookies

Tyto základní marketingové cookies propojují náš web se sociálními a reklamními sítěmi třetích stran.

Sdílení dat o uživatelích

Rozšíření marketingových cookies o sdílení dat o uživatelích s reklamními systémy, zejména Google.

Personalizace pro reklamu

Rozšíření personalizace obsahu v rámci inzerce.

Nastavení
Potvrdit výběr
Souhlasím